Kamera FF

Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing

 Sikkerhetsinstruks for Farmers Field Modellflyplass

Revidert 04.05.2011

 

1.     HVEM KAN FLY?

Personer som er medlemmer i Stjørdal Modellflyklubbeller, eller har gjeldende avtale med Stjørdal Modellflyklubb 


2.     NÅR ER DET LOV Å FLY?

Det er tillatt å fly:

Hverdager fra kl. 09:00 til kl. 21:00

Lørdager fra kl. 10:00 til kl. 19:00

Søn- og helligdager fra kl. 13:00 til kl. 21:00

For seilfly/ fly med elektromotor er det ingen restriksjoner.

Styret KAN i tilfeller gi flyforbud av disse om det blir nødvendig, med veldig støyende

elektromodeller.

Ved stor belastning på flyplassen i perioden 1. juni til 15. august kan det bli innført restriksjoner for å unngå klager. Ellers kan det bli innført restriksjoner i forbindelse med konfirmasjoner eller andre arrangementer i nabolaget. Følg oppslag på flyplassen og på klubbens internettsider.

 

3.     RADIODISIPLIN!

På flyplassen er det oppsatt en infotavle utrustet med frekvensklyper for alle lovlige frekvenser (35/40 Mhz-2,4Ghz)

SKRU ALDRI PÅ SENDEREN UTEN AT FREKVENSKLYPA ER PÅ SENDEREN (Gjelder også 2,4Ghz) !

DETTE ER ENE OG ALENE DITT ANSVAR, OG DU VIL BLI HOLDT ØKONOMISK ANSVARLIG FOR SKADER DU EVENTUELT PÅFØRER ANDRE!

 4.    HVOR KAN DU FLY

Flyging utføres der Stjørdal Modellflyklubb bestemmer. Primært SØR for kant på stripe ”Sort strek”Sekundært ØST for flyplassen. Flyging skal IKKE foregå i området vest og nord for enden av rullebanen, unntatt i forbindelse med en normal landingsrunde.

Flyging over flystripa skal kun forekomme i forbindelse med landingsrunde. Hovring, acro og 3D flyging med helikopter skal ikke foregå foran depotområde men Øst eller vest for nettkant”Røde ringerHelikopter skal ikke flys fra helikopter startbenk til området hvorpiloten står og flyr”! Rød ring ved sikkerhetsnett markerer startboks og helikopterstart benk. Gul ring markerer hvor store modeller startes. Sort ring, her finner du sikkerhetsinstruks for FarmersField.

 

5.     HVORDAN DU FLYR

Den/ de som allerede flyr må først godkjenne at andre flyr samtidig. Det er ikke tillatt å starte opp motorer mens flygning pågår uten at den/ de som flyr godkjenner dette. Landing skal annonseres høyt og tydelig og i god tid, ved høylydt stemme "LANDING”. Pilot som lander har prioritet.

PILOT MED FLY I BEVEGELSE ER ANSVARLIG FOR SKADE PÅ LEGALT PLASSERT UTSTYR.

NB!!! Lokal avtale med Avinor på Værnes:

Farmers Field har en høydebegrensning på 140 meter målt fra bakkenivå. dvs at ingen piloter må fly sine modeller over en høyde på 140 meter målt fra bakken. Dette gjelder alle typer modeller.

 

 

     SIKKERHET

ALL start av modeller skal skje i startboks eller helibenk ved startboks. Motorer skal ikke startes i depotet. Ved justering av motorer eller ved innkjøring av motorer skal dette skje på god avstand fra depotet. Alle har plikt til å informere og rettlede flygere slik at sikkerheten til enhver tid er ivaretatt i hht. Sikkerhetsinstruks.

For å få ned antall tilfeller av utelandinger eller deler som faller av i luften så er ALLE

pliktig å være sikker på at flyet er FLYDYKTIG FØR man tar av.

Spør gjerne en erfaren pilot om å se over.

7.     FORSIKRING

Den som bruker modellflyplassen er selv ansvarlig for å være forsikret mot skade på personer og utstyr i forbindelse med flygningen. Dette er da ivaretatt ved at personer må være NAK medlemmer for å fly.

8.     MOTORSTØY

Enhver modellflyger skal bestrebe seg på å holde et så lavt støynivå som mulig. Stjørdal Modellflyklubb kan nekte fly med et for høyt og tydelig skjemmende støynivå å benytte flyplassen. Ved tvilstilfeller vil støymåling kunne foretas.

9.     GENERELT

Det er alle brukeres ansvar å påse at ovenstående reglement blir overholdt. Personer som ikke kan innordne seg vil bli vist bort.

10.   UNNTAK

Bare styret i Stjørdal Modellflyklubb eller den/ de styret bemyndiger kan gjøre unntak fra ovenstående regler, dette gjelder ikke punkt 5.

 

 

 Innmelding i klubben :   http://www.modellfly.info/Bli_Medlem/Bli_medlem.asp